Vásárlási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa át az alábbi tudnivalókat, mielőtt első rendelését leadja!

MEGRENDELÉS

Miután megrendelését megkaptuk, e-mailben visszaigazoljuk. Ezt követően munkatársunk megkeresi Önt telefonon, a rendelés részleteinek egyeztetése céljából. A megrendelt termékeket 3 munkanapon belül postázzuk, vagy igény esetén adjuk át a futárszolgálatnak, illetve szállítjuk el a személyes átvétel helyszínére. Amennyiben a szállítást valamely oknál fogva nem tudjuk biztosítani, arról külön értesítést küldünk.

SZÁLLÍTÁS

1. Postai utánvét 

A teljes vételár beutalása után: ebben az esetben a teljes postaköltség – beleértve az értékbiztosítás díját – és az utánvételi díj összege Önt terheli. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását első alkalommal nem tudja teljesíteni, még egyszer próbálkozik, majd ha nem jár sikerrel, akkor értesítést hagy a postaládájában. A küldeményt ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül megadott hivatali idő alatt veheti át.

2. Futárszolgálattal történő házhoz szállítás

Ezt az átvételi módot előre utalás esetén választhatod, a futárszolgálat díjának kézbesítéskor történő kiegyenlítése mellet.

3. Személyes átvétel Budapesten

Budapesten van lehetősége a megrendelt termékek átvételére, előre egyeztetett helyen és időben. Kártyás fizetési lehetőség jelenleg nincs.

FIZETÉS

Minden termékről ÁFÁ-s számlát állít ki. Ha a számlázási címnél cégnevet is megad, akkor automatikusan arra a cégnévre állítjuk ki a számlát. A csomagolási költséget minden esetben a mi vállalunk. A szállítási költség elszámolására – amennyiben a csomagot postai úton küldjük – a postai utánvét igazolószelvénye, vagy a futárcég kézbesítési levele elégséges, így erről külön számlát nem állítunk ki.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓ

A szerződő ügyfél (továbbiakban ügyfél) a szolgáltató weboldalán (www.jegyezzel.hu) történt megrendeléssel és regisztrációval elismeri, hogy a szolgáltatóval jogerősen szerződött és e szerződés alapjaként az alábbiakban található általános szerződési, és szolgáltatási feltételeket elfogadja. A regisztráció önmagában az ügyfél számára nem formál jogot, ami alapján követelheti a szolgáltatást, ha az általa megadott kiszállítási cím illetve a telefonszám nem valós.
A rendelés előtt a regisztráció az első lépés. Itt pontosan tüntesse fel a nevét, e-mail címét, címét (számlázási címet külön is, ha eltér a szállítási címtől) és a telefonszámát. Ez utóbbira azért van szükség, mert megkönnyíti a pontos egyeztetést.

A SZOLGÁLTATÁS

A szolgáltató vállalja a weboldalán található kínálatból összeállított árukosárban található rendelések összekészítését, és az ügyfél által megadott módon való szállítást.

Banki átutalással történő fizetés esetén szolgáltató legkésőbb a vásárlás összegének – és az esetleges szállítási költség – a szolgáltató bankszámláján való megjelenést követő 1-3 belüli munkanapon postázza.

AZ ADATBIZTONSÁG

Az ügyfél személyes adatait, biztonságos tárolását és kezelését a szolgáltató saját hatáskörén belül megfelelő technikai eszközök alkalmazásával biztosítja. A szolgáltató hatáskörén kívül egyedül az ügyfél felel az adatok biztonságáért. Esetleges visszaélésekért és abból adódó károkért kizárólag az ügyfél felel. A birtokába jutott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használja fel, azokat bizalmasan kezeli és semmilyen körülmények között nem adja tovább.

A Felhasználók a honlapon történő regisztráció során, illetve a honlap vonatkozó felületein keresztül adhatnak meg magukról adatokat, információkat.

 

1.) MEGADOTT ADATOK KÖRE

 

A weboldalon történő vásárláshoz, valamint gabonakereskedőként/tulajdonosként eladóként való megjelenéshez – igény szerint – regisztráció szükséges. A regisztrációkor az alábbi adatok megadása szükséges:

a.) felhasználó termelőként, eladóként: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, jelszó, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), nyilvántartási szám, adószám,

b.) felhasználó kereskedőként, vásárlóként: cégnév, székhely, adószám, e-mail cím, telefonszám, jelszó, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), nyilvántartási szám, adószám,

a továbbiakban együttesen: Felhasználók.

 

2.) ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, CÉLJA

 

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

1. a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása

2. megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása,

3. kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben

4. az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása,

5. hírlevelek, egyéb, esetlegesen fizetős tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás.

A Felhasználó által megadott személyes és egyéb adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

 

3.) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a honlapon való regisztrációkor adnak meg.

Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.) ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik személyek részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók semmilyen adatát sem kiadni, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat.

A megadott adatok kizárólag a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő személyek részére adható ki (pl. futárszolgálat), aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 

5.) FELHASZÁLÓ JOGAI

 

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik, amely jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Ilyen típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail útján az info@jegyezzel.hu e-mail címre elküldve) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti adatai törlését – részben vagy egészben – szintén írásban, e-mail útján az info@jegyezzel.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a Felhasználó regisztrációjának törléséről – és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából.

Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)ről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

6.) ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

7.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Jogi Nyilatkozattal együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.

Jelen jogi nyilatkozat elsődleges nyelve a magyar, vita esetén a magyar nyelvű változatba foglalt szabályok a Felek jogviszonyára a mindenkor irányadóak. Felek bármilyen, a jelen okirattal kapcsolatos jogvita ügyében kikötik a magyar bíróságok joghatóságát, illetékességét.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelés nyilvántartási száma:

 

 A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

Visszaélés esetén, vagy ha az ügyfél nem teljesíti kötelességeit, a szolgáltató bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és törölheti az ügyfél adatait. Az ügyfél bármikor kérheti a szerződés felbontását. Ez esetben a szolgáltató törli az ügyfél adatait a rendszeréből.

A VÁSÁRLÁS MENETE

A kiválasztott terméket a méret (és mennyiség) kiválasztása után a „Kosárba” gombra történő kattintással helyezze a virtuális kosárba. Ezt megteheti az egér használatával „fogd és vidd” módszerrel is úgy, hogy a termék képét az oldalon található kosár ikonba húzza. Ezt követően a „Megrendelés” gombra kattintva adja meg adatait és a szállítási címet, valamint válassza ki a szállítási módot, majd kattintson a Tovább gombra. A megjelenő oldalon válassza ki, milyen módon szeretne fizetni, majd amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől, adja meg, a számlázási címet, majd kattintson a Tovább gombra.

Ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a „Rendelés leadása” gombra. Ezt követően rendszerünk küld egy visszaigazoló e-mailt az általa megadott e-mailcímre, valamint munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.

A RENDELÉS ÉRVÉNYESSÉGE

A megbízás az árukosár feladása által nyer érvényességet. A feladás a www.jegyezzel.hu oldalán található árukosár összeállítása után a “megrendelés” gomb megnyomásával történik meg. Amennyiben áruházunk elfogadta a rendelését, e-mailben értesítést küldünk erről (visszaigazolás). Ezt követően munkatársunk telefonon egyezteti az ügyféllel a megrendelés részleteit. Kérjük, hogy bármilyen reklamáció esetén az e-mailben megadott visszaigazoló levélre hivatkozzon.

ÁRAK

A termékek árai a szolgáltató weboldalán és webáruházában találhatók. A termékek alap ára 51-es méret szerint vannak meghatározva. A feltüntetett árak a termékek méretétől – súlyától – függően módosulhatnak. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor előrejelzés nélkül az árait megváltoztassa. A visszaigazolás időpontjában érvényes árak a mérvadók. Az árukosár összeállítása során feltüntetett árak átutalással, előre fizetendők. A weboldalon feltüntetett akciós árak csak a készlet erejéig illetve az akció időtartamáig érvényesek. Továbbá a feltüntetett árak a termékek méretétől – súlyától – függően módosulhatnak. Ennek mértékét megközelítőleg a webshopban a méretválasztásnál jelöljük.  A pontosítás a csomag feladása előtt, illetve a személyes átvétel egyeztetésekor történik meg telefonon vagy e-mail útján.

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS

Amennyiben az ügyfél a banki előre utalásos fizetési módot választja, az átutalásnak a megrendeléstől számított 5 napon belül meg kell érkeznie szolgáltató bankszámlájára. A kosár tartalmának megtekintésekor mindig láthatja, hogy a leadott rendelés mennyibe kerül. A megrendeléstől számítva kb. 3-8 nap, mire készhez kapja / átveheti a termék(ek)et. Ha ennél sürgősebb, akkor kérjük lépjen velünk kapcsolatba, és mi megpróbálunk segíteni.

 ÁRU ÁTVÉTELE

Az ügyfél köteles a megrendelt, minőségileg kifogástalan árut átvenni, és az áru értékét megtéríteni. Az akciós termékeket csak az aktuális készlet erejéig tudjuk biztosítani. Ha egy termék már nem rendelhető, akkor az ügyfél értesítése után korrigáljuk a megrendelését.

FELELŐSSÉGEK

A szolgáltató biztosítja, hogy a beszerzett árukosár a rendelésnek megfeleljen, és minősége a beszerzés és az ügyfélhez juttatása során ne sérüljön. A megrendelt terméket, ütésálló buborékfóliás csomagolásban adjuk fel, kisebb csomagolási sérülések miatt az ügyfél nem utasíthatja vissza az árut. Ezen felül sem a szolgáltató, sem partnercégei nem vállalnak semmilyen felelősséget az esetleges következményekért, melyek a szolgáltatás igénybevételével, azt követően vagy azzal párhuzamosan léptek fel.

FOTÓK, TARTALOM

A webáruházunkban látható fotók és az egyéb szöveges tartalmak a jegyezzel.hu weboldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik.

ÜZEMELTETŐ

Üzemeltető: Somogyi-Rozinay Tímea.

Kapcsolattartó: Somogyi-Rozinay Tímea

Székhely: 1141 Budapest Vezér utca 117/A

Az adózó adóazonosító jele: 8384402175

Vállalkozói igazolvány nyilvántartási szám: 52067394

Nemesfémhitelesítő Hatóság engedélyszáma: PR8100

Bankszámlaszám: Bankszámlaszám: 10101016-01931000-01005002

Jogi nyilatkozat: A www.jegyezzel.hu oldal szövegezési, grafikai megoldásai, a csomagok nevei szerzői jogvédelem alatt állnak. Lásd az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról. Az oldalon található szöveges tartalom bármilyen utánközlése a forrás megjelölésével lehetséges, de minden esetben a tulajdonos, a Somogyi-Rozinay Tímea engedélyéhez kötött. Az itt található tartalom engedély nélküli utánközlése, bevételszerző tevékenységre való felhasználása tilos.